> Privacy

De Historische Kring Driel hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Historische Kring Driel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn elders beschreven in deze Privacy verklaring;

– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– passende en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u daarop willen wijzen en deze respecteren.

Als Historische Kring Driel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via het volgende e-mailadres: historischekringdriel@hotmail.com

Uw persoonsgegevens worden door Historische Kring Driel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

– om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Historische Kring Driel;

– het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

– het versturen van ons geschiedkundig bulletin Driels Oud Neijs.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgens persoonsgegevens:

– naam;

– straatnaam en huisnummer;

– woonplaats;

– e-mailadres;

– indien gewenst kan ook het telefoonnummer worden gegeven.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft worden in principe nooit aan derden gegeven zonder uitdrukkelijk toestemming te vragen en te verkrijgen. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn
Historische Kring Driel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als u geen lid meer bent van onze vereniging worden deze gegevens uit ons bestand verwijderd.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens Historische Kring van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Deze personen zij allen lid van het bestuur van Historische kring Driel of gemachtigd door dat bestuur.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. In dit document staat aangegeven hoe u contact met ons kunt opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Deze Privacyverklaring is opgemaakt op 27 april 2018 en ondertekend door het bestuur van de vereniging Historische Kring Driel.